Har ditt selskap et bevisst forhold til onboarding?

En god onboarding

Når man skal planlegge å ta imot en nyansatt og gi en god onboarding, er det naturligvis en del praktiske oppgaver som må løses; utstyr må bestilles og tilgang til systemene må settes opp. Husk også å avtale tidspunktet for oppstart i god tid. En vellykket ansettelse krever at lederen gjør det riktige allerede før den nye medarbeideren har sin første arbeidsdag. - Den første arbeidsdagen bør du gjennomføre en oppstartsamtale hvor dere går gjennom introduksjonsplanen og opplæringsområdene, avklarer og samstemmer forventningene og introduserer nærmeste kolleger. Gevinsten er blant annet at du får nye ansatte raskere i gang samt beholder gode medarbeidere lenger.

Onboarding er en prosess som innebærer at nyansatte får hjelp til å tilegne seg kunnskap, ferdigheter, og atferd som trengs for å bli et fullverdig medlem av den nye arbeidsplassen. Godt planlagt og gjennomført onboarding, er viktig for hele organisasjonen, ikke bare for den nyansatte.

Ny i en organisasjon

Som ny i en organisasjon er det mye man må sette seg inn i. I tillegg til å bli opplært i arbeidsoppgavene som skal utføres, handler det om å bli en del av organisasjonen. Et moment som går igjen i denne prosessen er læringens sentrale rolle. Som nyansatt må en ta til seg kunnskaper om ulike oppgaver og lære seg hvordan organisasjonen og de ansatte fungerer som helhet. Ved å tilegne seg nye kunnskaper beveger den nyansatte seg over ulike grenser – både fysiske og kunnskapsmessige. Den nyansatte blir en fysisk del av den nye arbeidsplassen, og med tiden også en del av den regjerende kunnskapskulturen. I følge John Van Maanen og Edgar H. Schein (1979) kalles denne prosessen for organizational socialization, men har også i senere tid fått tilnavnet onboarding (Bauer & Erdogan, 2011). Begrepet onboarding har blitt kritisert for ikke å gjelde sosialiseringsprosesser der individer endrer jobb innenfor samme organisasjon (Chao, 2012). På den andre siden kan sosialiseringsbegrepet være nokså bredt. Hvis man tar oppfatningen om at læring i seg selv er en kontinuerlig og livslang prosess på alvor, kan hele karrieren til en enkeltperson karakteriseres som en sosialiseringsprosess (Van Maanen & Schein, 1979).

Organisasjoner som bruker mye tid og ressurser på sine nyansatte i form av et godt onboardingsprogram, ryktes å få fordelen av lojale, tilfredse og effektive ansatte senere. Hvis onboarding har så mange fordeler, hvorfor har ikke alle organisasjoner et velfungerende onboardingsprogram?

Modell for onboarding

Selv om onboarding i teorien kan virke som en god idé, er det ikke alltid like enkelt å få det til i praksis. Det kan det være ulike grunner til. I følge Bauer og Erdogan (2011) er det flere faktorer som spiller en rolle i en suksessfull onboardingsprosess; nyansattes kjennetegn, nyansattes atferd, samt organisatorisk innsats. Bauer og Erdogan mener at disse faktorene påvirker hvordan den nyansattes tilpasning i organisasjonen blir, som igjen har konsekvenser for utfallet av prosessen. Dette blir illustrert i en generell onboardingsmodell:

Onboarding prosess modell

Bauer og Erdogan sin onboardingsmodell

Å lage et onboardingsprogram som fungerer like bra for alle nyansatte kan være en vanskelig oppgave, som å bygge kultur, holdninger, kunnskap og ferdigheter helt fra starten av et arbeidsforhold, får nye medarbeidere kjapt på rett spor og øker verdiskapningen. For hver onboarding har dere et oversiktlig oppgaveløp som trinnvis tar HR og respektive leder gjennom de ulike oppgavene som sørger for å ivareta nye medarbeidere. HR sin oppgave er å tilrettelegge for en god prosess og ha ansvar for enkelte elementer, men det er lederen som har hovedansvaret for en god innfasing. For å klare å forankre prosessen i organisasjonen og synliggjøre nytteverdien, er det viktig å måle resultater. 

HR-system

4human har utviklet en prosess for onboarding som inngår i Evolution Standard. Evolution Standard er en enkel HR-løsning som støtter ledere og organisasjoner i små og mellomstore virksomheter i alle bransjer. Bli profesjonell i din lederrolle og få tilgang til din nye digitale HR-assistent. Ønsker din bedrift store besparelser på tid som brukes på å få nyansatte produktive, les mer om det her.